Chích Lể Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

MÔN CHÍCH LỂ VIỆT NAM

1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHÍCH LỂ

2. LỊCH SỬ MÔN CHÍCH LỂ VIỆT NAM

3. NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP CHÍCH LỂ

4. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP CHÍCH LỂ

5. VỆ SINH TRONG CHÍCH LỂ

6. KỸ THUẬT THAO TÁC CHÍCH LỂ

7. DẤU VẾT CHÍCH LỂ

8. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

9. HƯỚNG DẪN CHÍCH LỂ CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG

10. PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN

11. MỨC ĐỘ – LIỆU TRÌNH CHÍCH LỂ CHO MỘT BỆNH NHÂN

12. PHỤ LỤC